Pro získání profesního průkazu řidiče musíte absolvovat vstupní školení řidičů (140 h),nebo (280h).

Jako řidič profesionál musíte dále dle zákona absolvovat 1x ročně pravidelné školení (7 h). Pokud máte propadlý profesní průkaz, obnovte si ho v rámci obnovovacího školení (35 h).

Provádíme následující školení:


 • Pravidelné (roční) školení řidičů(7 h)
 • Obnovovací vstupní školení řidičů (35 h)
 • Vstupní profesní školení (140 h)
 • Vstupní profesní školení (280 h)

              

Informace o školení:


 • Pravidelné školení řidičů (7 hPokud máte platný profesní průkaz a jste stále řidičem z povolání vztahuje se na vás povinnost dle zákona č. 374/2007 Sb. absolvovat pravidelná školení v rozsahu 35 hod po dobu platnosti průkazu (5 let). Doporučujeme absolvovat školení pravidelně každý rok v rozsahu 7 hod. Naše školení probíhá interaktivní formou v akreditované učebně v Postoloprtech nebo v Podbořanech dle předepsaných osnov.
 • Obnovovací školení (35 hŠkolení určeno pro profesionální řidiče, kteří se chtějí vrátit zpět za volant, ale nemají již platný profesní průkaz.  Stejně tak pro řidiče, kteří měli vydán ŘO sk. C před 10.9.2009 a sk. D, před 10.9.2008. Rozsah školení je 35 hod. Po absolvování vám bude prodloužena platnost profesního průkazu (5 let).
 • Vstupní profesní školení (140 h) Vstupní školení řidičů je určeno pro držitele sk. C, CE, kteří se chtějí stát profesionálními řidiči z povolání, ale nemají dosud profesní průkaz. Školení je v rozsahu 140 h pro uchazeče starší 21 let. Školení je zakončeno zkouškou formou testu na PC z profesní způsobilosti řidiče zahrnující 80 otázek z předepsaných okruhů.
 • Vstupní profesní školení (280 hRozšířené vstupní školení řidičů je určeno pro držitele sk. C, kteří se chtějí stát profesionálními řidiči z povolání. Školení je v rozsahu 280 h pro uchazeče starší 18 let. Školení je zakončeno zkouškou formou testu na PC z profesní způsobilosti řidiče zahrnující 80 otázek z předepsaných okruhů.

Koho se týká profesní školení?


Školení se týká řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičský průkaz pro skupiny C a CE, nebo podskupiny C1 a C1E, nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Povinnost školení se týká občanů ČR a občanů členských států Evropské unie, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo občanů jiného než členského státu Evropské unie kteří vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podnikají na území České republiky.

Povinnost školení se nevztahuje na řidiče:


 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h
 • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky
 • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv
 • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby
 • vozidel ve zkušebním provozu
 • vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona
 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče
 • vozidel používaných pro vlastní potřebu a zemědělských a lesnických traktorů

Nejvýznamnější výjimka bude podle písmen g) a h). Ze školení vyjímá řidiče vozidel, používaných pro vlastní potřebu. Podle zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě je doprava pro vlastní potřebu taková doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních právních předpisů a při níž nedochází ke vzniku závazkového vztahu, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.

Obsah školení:


 • Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
 • Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů k silniční dopravě
 • Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla
 • Poskytování služeb a logistiky
 • Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu
 • Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě
 • Zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích
 • Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Ceník profesního školení řidičů

Typ školení Časová náročnost Cena
Pravidelné školení/roční 7 h. 800,-
Obnovovací školení 35 h. 4.000,-
Vstupní profesní školení 140 h. 25.000,-
Vstupní profesní školení 280 h. Dle dohody


Přihláška ke školení